O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W ZIELONEJ GÓRZE ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax. (68) 325 37 45, www.lwkz.pl, e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl

Zielona Góra, dnia 05.10.2015 r.

RZD.5130.37.2014 [7]

O B W I E S Z C Z E N I E

Z A W I A D O M I E N I E
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ
ZE ZGROMADZONYM MATERIAŁEM DOWODOWYM

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 7, art. 9 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267) zawiadamia się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, wypowiedzeniem się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań, w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu urbanistycznego dawnego Placu Koszarowego (następnie Placu Pestalloziego), obecnie Placu Orląt Lwowskich w miejscowości Żagań, gmina Żagań o statusie miejskim, powiat żagański.

Celem umożliwienia powyższego, wyznacza się termin do zapoznania z dokumentami w ww. sprawie w dniach od 26 października do 30 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przy ul. Kopernika 1.

Jednocześnie informuje się, że ze względu na konieczność umożliwienia Stronom zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie, zgodnie z art. 35 i art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedłuża się termin rozpatrzenia sprawy do dnia 16.11.2015 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań,
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
3. aa 5700, 7418 awid

Do wiadomości:
1. Miejski Konserwator Zabytków w Żaganiu, Urząd Miasta Żagań, Pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Skip to content