LWKZ.110.9.2015 ZARZĄDZENIE NR 9 / 2015

LWKZ.110.9.2015

ZARZĄDZENIE NR 9 / 2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
2. Wykonanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierza się Pani Kamili Domagalskiej.
§ 2. Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content