ZARZĄDZENIE Nr 3/2015

LWKZ 110.3.2015

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015
LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

z dnia 2 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie nr 8 /2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych.

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8/2014 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Instrukcji w sprawie zasad obiegu i kontroli dowodów i dokumentów księgowych paragraf 20 pkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Listy płac sporządzane są w jednym egzemplarzu, w formie wydruku komputerowego.
Egzemplarz listy płac przeznaczony jest dla księgowości.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content