LWKZ.110.18.2014 Zarządzenie nr 18/2014

LWKZ.110.18.2014

Zarządzenie nr 18/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

Na podstawie § 9 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz na podstawie § 1 ust. 3, § 16 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zarządza się, co następuje:

§1. W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz Delegaturze w Gorzowie Wlkp., zwanym dalej “Urzędem”, stosuje się – od dnia ogłoszenia niżej wymienionego aktu – przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67), a w szczególności:
1) instrukcję kancelaryjną stanowiącą Załącznik nr 1 do ww. Rozporządzenia,
2) jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej
w województwie i urzędów obsługujących te organy, stanowiący Załącznik nr 5 do ww. Rozporządzenia,
3) instrukcję archiwalną, stanowiącą Załącznik nr 6 do ww. Rozporządzenia.

§2. W Urzędzie czynności kancelaryjne oraz gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym wykonuje się w systemie tradycyjnym.

§3. Określa się rodzaj przesyłek wpływających do Urzędu, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:
1) przesyłki zawierające informacje niejawne,
2) przesyłki zawierające oferty złożone w postępowaniu konkursowym na stanowiska
w służbie cywilnej,
3) przesyłki zawierające oferty w ramach przetargu,
4) przesyłki adresowane imiennie z zastrzeżeniem przekazania „do rąk własnych”.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content