LWKZ.110.2.2014 Zarządzenie nr 2/2014

LWKZ.110.2.2014

Zarządzenie nr 2/2014
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 02 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 10 /2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

§ 1. W zarządzeniu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 10/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 z dnia 21 czerwca 2011 otrzymuje brzmienie:

PROCEDURA PRACY ZWIĄZANA Z BUDOWĄ BUDŻETU ZADANIOWEGO I GROMADZENIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH JEGO REALIZACJI W 2014 ROKU

WSTĘP
Budżet zadaniowy to metoda zarządzania finansami publicznymi, ukierunkowana na osiąganie większej skuteczności, efektywności i przejrzystości wydatkowania środków publicznych, polegająca przede wszystkim na:
1. opracowywaniu budżetu państwa w oparciu o cele budżetu zadaniowego, zgodne ze wskazaniami zawartymi w dokumentach strategicznych i programowych rządu, w ramach których to celów, umieszczane są – właściwe przedmiotowo tym celom – zadania, podzadania wraz z adekwatnymi miernikami informującymi o rezultatach/wynikach realizacji tych zadań – a także o rezultatach/wynikach realizacji ich części składowych (a zarazem – o stopniu osiągania celów budżetowych zadań w aspekcie skuteczności oraz efektywności),
2. monitorowaniu oraz ewaluacji poszczególnych zadań budżetu zadaniowego za pomocą mierników, dzięki czemu wytwarzane są informacje efektywnościowe służące podnoszeniu jakości alokacji w planowaniu budżetu w kolejnych latach/okresach planowania budżetowego,
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu , trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. Z 5 czerwca 2012,poz 628)
INFORMACJE OGÓLNE

W konstruowanym przez rząd RP budżecie, Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Zielonej Górze wyznaczono cel o nazwie kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej. W ramach tego celu wyznaczono następujące zadanie, podzadania i mierniki ich realizacji, monitorowane w systemie półrocznym:

1. zadanie – ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granica, miernik – łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń, zaświadczeń dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną (w danym roku, w sztukach).

2. podzadanie – zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków, miernik: liczba wydanych w danym roku pozwoleń na prace przy zabytkach nieruchomych, ruchomych i archeologicznych. Do wyliczenia miernika przyjęto ilość wydanych pozwoleń na prace przy zabytkach na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami..

PROCEDURA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ BUDŻETU ZADANIOWEGO I GROMADZENIEM DANYCH DOTYCZĄCYCH JEGO REALIZACJI
A. Zgodnie ze wskazaniem dysponenta środków budżetowych – tj. Wojewody Lubuskiego, do 15 stycznia danego roku budżetowego, zastępca LWKZ składa do LWKZ plany pracy zakładające:

  • ilość kontroli i wizytacji,
  • ilość wpisów do rejestru zabytków (w rozbiciu na pojedyncze zabytki) w rejestrach : A, B, C.

B. Do piątego dnia każdego miesiąca po zakończeniu kwartału roku budżetowego i do 15 stycznia roku następnego – poszczególni pracownicy- dostarczają do LWKZ , następujące dane dotyczące stopnia zaawansowania realizacji mierników (narastająco wg ogólnej liczby na koniec każdego kwartału), dotyczące :

  • Księgowy – ilości wniosków o dotacje złożonych przez właścicieli zabytków, ilości podpisanych umów na dotacje, wielkości zaangażowanych kwot z budżetu LWKZ,
  • Zastępca LWKZ oraz Kierownik Delegatury w Gorzowie Wlkp. – ilości decyzji wydanych w trybie art. 36. ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Decyzje te winny dotyczyć zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Art. 36 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu – prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru – odnosi się tylko i wyłącznie do robót i prac dotyczących chronionego zabytku posadowionego na gruncie, a więc w świetle powyższych wyjaśnień – nie do nowo realizowanych budynków na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku tych realizacji należy stosować art. 36 ust. 1 pkt 11,
  • Zastępca LWKZ – ilości zabytków wpisanych do rejestru.

C. Główny księgowy prowadzi rejestry realizacji opisanych wyżej mierników, tak by wykazać stan zaawansowania na koniec każdego kwartału.

D. Do 30 stycznia kolejnego roku budżetowego, LWKZ i Główny Księgowy sporządzają wspólnie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zadaniowego i przekazują je do Wojewody Lubuskiego

RYZYKO NIEWYKONANIA PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

1. Ryzyko niewykonania pełnej wartości zakładanego miernika odnoszącego się do ilości zabytków poddanych pracom remontowo-konserwatorskim i robotom budowlanym, których finansowanie odbywa się przy udziale środków finansowych LWKZ w Zielonej Górze w postaci dotacji (gdzie za ilość rozpoznanych potrzeb przyjęto ilość wniosków o dotacje, które wpłynęły w danym roku budżetowym) – wiązać się może z przyznaniem mniejszych środków na dotacje w ramach budżetu Wojewody Lubuskiego, bądź zwiększonym zainteresowaniem uzyskania dotacji ze strony właścicieli zabytków.

2. Ryzyko niewykonania pełnej wartości miernika, odnoszącego się do liczby wydanych pozwoleń w trybie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może wiązać z mniejszym zainteresowaniem właścicieli zabytków ich konserwacją i restauracją – co może przełożyć się na mniejszą liczbę złożonych wniosków o wydanie pozwoleń w powyższych sprawach. Powyższe jest niezależne od służb ochrony zabytków. Miernik wprowadzono w kontekście ilości tego typu pozwoleń wydanych w minionych kilku latach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skip to content