Zarządzenie nr 13/2011

LWKZ.010-13/1-11

Zarządzenie nr 13/2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze oraz w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, zmiany: Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, nr 214, poz. 1343, Nr 223, poz. 1466, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, nr 77, poz. 649, Nr 91, poz. 742) zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze w następującym składzie:

1) Przewodnicząca: Anna Świst – inspektor ochrony zabytków,
2) Członek: Elżbieta Górowska – inspektor ochrony zabytków,
3) Członek: Anna Widła – inspektor ochrony zabytków.

§ 2. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim w następującym składzie:

1) Przewodniczący: Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury,
2) Członek: Artur Dębski – kierowca,
3) Członek: Alicja Jędrowska – referent do spraw obsługi sekretariatu.

§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątku:

1) Środki trwałe i wyposażenie na dzień 31.10.2011 r.
2) materiały – wg stanu na dzień 31.12.2011r,
3) druki ścisłego zarachowania – wg stanu na dzień 31.12.2011r, w tym druki ścisłego zarachowania znajdujące się na stanie osób odpowiedzialnych w Urzędzie, w depozycie oraz w użytkowaniu u poszczególnych pracowników.
4) środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych – wg stanu na dzień 31.12.2011r,
5) wartości materialne i prawne – wg stanu na dzień 31.12.2011r,
6) rozrachunki z kontrahentami zewnętrznymi – należności od kontrahentów – wg stanu na dzień 30.11.2011r,
7) pozostałe należności i zobowiązania – wg stanu na dzień 31.12.2011r,
8) pozostałe niewymienione aktywa i pasywa – w stanu na dzień 31.12.2011 r oraz środki trwałe i wyposażenie znajdujące się w Urzędzie a będące własnością innych jednostek powierzone urzędowi do użytkowania na dzień 31.10.2011 r.

Spisu wyżej wymienionych środków należy dokonać na odrębnych arkuszach spisowych.

§ 4. Inwentaryzację składników majątkowych Urzędu, objętych inwentaryzacją, należy przeprowadzi w drodze:
1) spisu z natury – składniki majątkowe wymienione w § 3 punkty 1-3 oraz obce środki trwałe,
2) uzyskania od banków oraz kontrahentów zewnętrznych potwierdzeń prawidłowości stanów – składniki majątkowe wymienione w § 3punkty 4 i65,
3) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości – składniki majątkowe wymienione w § 3 punkt 5, 7 i 8..

§ 5. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w drodze spisu z natury zobowiązuje się Komisję Inwentaryzacyjną.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze porównania sald i weryfikacji zapisów ksiąg rachunkowych powierza się pracownikowi księgowości.

§ 6. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Głównego księgowego do uprzedniego przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków Komisji, a także osób odpowiedzialnych materialnie, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych

§ 7. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 8. Wyniki inwentaryzacji (rozliczone oraz rozpatrzone nadwyżki i niedobory, zatwierdzone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) winny by
ujęte w księgach rachunkowych 2011 roku.

§ 9. Do wykonania poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych zobowiązane są służby określone w Załączniku nr 01 do Zarządzenia.

§ 10. Odpowiedzialnym za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 11. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania czynności inwentaryzacyjnych określa Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, z uwzględnieniem zasad określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 12. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością oraz terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Głównemu Księgowemu.

§ 13. 1. Spisu z natury Komisja dokonuje na arkuszach spisowych pobranych z księgowości w zakresie: druków ścisłego zarachowania i materiałów,
2. Arkusze spisowe po ich ponumerowaniu stanowią druki ścisłego zarachowania.
3. Arkusze spisowe wypełnia się w dwóch egzemplarzach.
4. Za należyte wykorzystanie arkuszy spisu z natury odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
5. Niewykorzystane oraz anulowane arkusze spisu z natury podlegają zwrotowi.
6. Składniki majątkowe niepełnowartościowe podlegają spisaniu na oddzielnych arkuszach.

§ 14. Nadzór nad skutecznym przekazaniem treści niniejszego zarządzenia powierza się pracownikowi księgowości.

§ 15. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadań określonych Zarządzeniem.

§ 16. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi: Załącznik nr 01- Spis z natury – rodzaj czynności i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 01
do Zarządzenia Nr 13/2011
LWKZ.010-13/1-11
z dnia 25.10.2011
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.


Spis z natury – rodzaj czynności i osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

I. Spis z natury:

Lp. Rodzaj czynności Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności
1. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej Kierownik jednostki
2. Przygotowanie składników majątkowych do spisu Pracownicy Urzędu
3. Przeszkolenie zespołów spisowych, Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
Przygotowanie i doręczenie zarządzeń,
formularzy, materiałów niezbędnych do spisu
4. Przeprowadzenie spisu z natury Członkowie komisji inwentaryzacyjnej
5. Kontrola prawidłowości spisów Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
6. Wycena i ustalenie wartości spisanych składników Członkowie komisji inwentaryzacyjnej przy
majtku oraz ustalenie różnic udziale pracownika księgowości
inwentaryzacyjnych
7. Wyjaśnienie przyczyn powstania różnic oraz Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
postawienie wniosków co do sposobu ich rozliczenia
8. Zaopiniowanie wniosków komisji Radca prawny
inwentaryzacyjnej w przypadku uznania niedoborów
za nie mieszczące się w granicach norm lub zawinione
9. Zaopiniowanie wniosków komisji Główny księgowy
inwentaryzacyjnej w sprawie rozliczenia różnic,
pod względem formalnym i rachunkowym
10. Podjecie decyzji w sprawie rozliczenia różnic Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
inwentaryzacyjnych
11. Ujęcie w księgach rachunkowych różnic Pracownik księgowości
inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie
12. Ocena przydatności składników majątkowych Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
objętych spisem: postawienie wniosków
w sprawie zagospodarowania zapasów zbędnych
i nadmiernych oraz innych nieprawidłowości
w gospodarce składnikami majątku stwierdzonych
w czasie spisu
13. Sprawozdanie z rozliczenia inwentaryzacji Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej


II. Inwentaryzacja na podstawie uzgodnił sald z kontrahentami

Lp. Rodzaj czynności Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności

1. Sporządzenie i wysłanie do kontrahenta Pracownik księgowości
Zawiadomień o wysokości sald
2. Potwierdzenie wysokości sald wykazanych Pracownik księgowości
w zawiadomieniach nadesłanych przez
kontrahentów lub wyjaśnienie zbieżności
3. Ustalenie niezgodności sald, ich wyjaśnienie Pracownik księgowości przy
i rozliczenie w księgach rachunkowych współpracy pracowników Urzędu

III. Inwentaryzacja na podstawie weryfikacji stanów ewidencyjnych

Lp. Rodzaj czynności Osoby odpowiedzialne za wykonanie czynności

1. Ustalenie stanu ewidencyjnego i porównanie Pracownik księgowości
z odpowiednimi dowodami
2. Ustalenie nieprawidłowości, ich wyjaśnienie Pracownik księgowości przy
rozliczenie i ujecie w księgach rachunkowych współpracy pracowników Urzędu

Leave a Reply

Skip to content