OBWIESZCZENIE

RZD.5130.39.2011

Zielona Góra, 27.06.2011 r.

OBWIESZCZENIE

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłasza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem z dnia 25.05.2011 r., znak: DOZ-OAiK-6700/196/09-[ML/40/2/09/11] wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia z rejestru zabytków otoczenia zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Nowa Sól, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2203 decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 04.05.1976 r., l.dz. 608/7/76 oraz z dnia 27.07.1977 r., l.dz. KL-IV-5340/71/77, wpisanego do ww. rejestru zabytków pod numerem L-275/A.

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Kamila Domagalska
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Skip to content