O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI         &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;   Zielona Góra, dnia 07.04.2011
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1 65 – 063 Zielona Góra
tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl www.lwkz.pl

RZD.5130.14.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI
O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIASTA LUBSKO

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Lubska w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 13.11.1957 r., znak: K.O.Kom.-III-7/57 oraz decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dnia 31.01.1975 r., znak: KlśIV-680/11/57 dotyczących wpisu do rejestru zabytków miasta Lubsko pod nr 71 i 2173.

Jednocześnie Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o oględzinach, mających na celu zweryfikowanie granic terenu objętego ochroną konserwatorską, które odbędą się dnia 09.05.2011 r. o godz. 10.00. Spotkanie pod Urzędem Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1 w Lubsku.

Ponadto, zgodnie z przepisami art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. j. w.) informuję, że z uwagi na fakt, iż Strony niniejszego postępowania zawiadamiane będą o decyzjach i innych czynnościach Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez obwieszczenie oraz konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, przedłuża się termin załatwienia sprawy do dnia 06.06.2011 r.

Otrzymują:
1. Burmistrz Lubska, pl. Wolności 1, 68 – 300 Lubsko, z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Lubsko lub innym zwyczajowo przyjętym miejscu na okres 14 dni. Po tym czasie, uprzejmie proszę o odesłanie ostemplowanego egzemplarza obwieszczenia z adnotacją, że był on w danym terminie podany do publicznej wiadomości,
2. aa. (2119) MBlz.
Opracowała: M. Błażejewska 05.04.2011 r.

Skip to content