O B W I E S Z C Z E N I E

LUBUSKI WOJEWÓDZKI         &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp;          &n bsp; Zielona Góra,dn. 02.07.2010 r.
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra

tel. (068) 324 73 90, 324 74 11, fax 325 37 45
e-mail: sekretariat.zgora@lwkz.pl, www.lwkz.pl

ZN.421-26/10[NMi/3]

O B W I E S Z C Z E N I E

PODJĘCIE DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU – UKŁADZIE URBANISTYCZNYM MIASTA NOWE MIASTECZKO WPISANYM DO REJESTRU POD NR 87, DZIAŁKACH:
nr 35/15, 259/5, 261, 265 przy ul. Moniuszki,
nr 20/1 przy ul. Moniuszki 2,
nr 35/8 przy ul. Moniuszki 3,
nr 246 przy ul. Kościelnej,
nr 21 przy ul. Kościuszki 25,
nr 35/16 przy ul. Łąkowej,
nr 179, 182/1 i 510/2 przy ul. Głogowskiej,
nr 465 przy ul. Głogowskiej 6,
nr 187 przy ul. Głogowskiej 11,
nr 194 i 225 przy ul. Długiej,
nr 224 przy ul. Długiej 2,
nr 466 przy ul. Ogrodowej,
nr 192 przy ul. Ogrodowej 3,
nr 197/3 i 198 przy ul. Kościuszki,
nr 220 i 226 przy ul. Zielonej,
nr 212 przy ul. Słowackiego,
nr 251, 254/1, 266 i 267 przy ul. Wojska Polskiego,
nr 264 przy ul. Wojska Polskiego 6,
nr 275 przy ul. Wojska Polskiego 15,
nr 277/1 przy ul. Wojska Polskiego 19,
nr 278 przy ul. Wojska Polskiego 21,
POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 KV, ZABUDOWIE SZAFEK KABLOWYCH, DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ I PRZYŁĄCZY 0,4 KV.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 89 p. 2, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 94, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1, art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia
9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, reprezentowanej przez Pana Jerzego Koneckiego – przedstawiciela firmy Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno
Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, złożonego dnia 28.05.2010 r. (data uzupełnienia: 29.06.2010 r.),

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
u d z i e l a p o z w o l e n i a n a

podjęcie działań przy zabytku – układzie urbanistycznym miasta Nowe Miasteczko wpisanym do rejestru pod nr 87, działkach: nr 35/15, 259/5, 261, 265 przy ul. Moniuszki, nr 20/1
przy ul. Moniuszki 2, nr 35/8 przy ul. Moniuszki 3, nr 246 przy ul. Kościelnej, nr 21
przy ul. Kościuszki 25, nr 35/16 przy ul. Łąkowej, nr 179, 182/1 i 510/2 przy ul. Głogowskiej,
nr 465 przy ul. Głogowskiej 6, nr 187 przy ul. Głogowskiej 11, nr 194 i 225 przy ul. Długiej,
nr 224 przy ul. Długiej 2, nr 466 przy ul. Ogrodowej, nr 192 przy ul. Ogrodowej 3, nr 197/3 i 198 przy ul. Kościuszki, nr 220 i 226 przy ul. Zielonej, nr 212 przy ul. Słowackiego, nr 251, 254/1, 266 i 267 przy ul. Wojska Polskiego, nr 264 przy ul. Wojska Polskiego 6, nr 275 przy ul. Wojska Polskiego 15, nr 277/1 przy ul. Wojska Polskiego 19, nr 278 przy ul. Wojska Polskiego 21, polegających na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, zabudowie szafek kablowych, demontażu istniejącej linii napowietrznej i przyłączy 0,4 kV.

Ww. roboty zostaną wykonane w oparciu o przedstawiony Projekt budowlany – „Budowy
i przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz demontaż linii napowietrznych 0,4 kV w rejonie ulic: Moniuszki, Kościuszki, Wojska Polskiego, Kościelnej, Zielonej, Długiej, Słowackiego, Ogrodowej, Głogowskiej w ramach I-go etapu Rewitalizacji Starego Miasta w Nowym Miasteczku, dla optymalizacji parametrów zasilania w budownictwie mieszkaniowym, do realizacji w obrębie Nowe Miasteczko, na działkach nr: 20/1, 21, 35/8, 35/15, 35/16, 179, 182/1, 187, 192, 194, 197/3, 198, 212, 220, 224, 225, 226, 227/1, 246, 251, 254/1, 259/5, 261, 264, 265, 266, 267, 275, 278, 465, 466, 510/2”, autorstwa: mgr inż. J. Koneckiego; maj 2010 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia działań: lipiec 2010 r. – luty 2011 r.

Uwaga! Pozwolenie wydaje się pod warunkiem spełniania obowiązków polegających na:
1. Zapewnieniu przez Inwestora prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z realizacją ww. zamierzenia. Inwestor przed rozpoczęciem prac winien uzyskać pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).
2. Stosownie do § 5 ust. 5 p. 1 i 2 wyżej cyt. rozporządzenia informuję, że inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia
i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac oraz do niezwłocznego zawiadomienia
o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem złożonym dnia 28 maja 2010 r. p. Jerzy Konecki, reprezentujący firmę ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udzielenie pozwolenia obejmującego budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, zabudowę szafek kablowych, demontaż istniejącej linii napowietrznej i przyłączy 0,4 kV,
w rejonie ulic Moniuszki, Kościuszki, Wojska Polskiego, Kościelnej, Zielonej, Długiej, Słowackiego, Ogrodowej, Głogowskiej w Nowym Miasteczku. Po uzupełnieniu w dniu 29 czerwca 2010 r. dokumentów i informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy przeprowadzono postępowanie administracyjne, w trakcie którego ustalono, że przedmiotowe zamierzenie nie wpłynie negatywnie
na wartości chronione zabytku – miasta Nowe Miasteczko. Realizacja inwestycji jest dopuszczalna
ze stanowiska konserwatorskiego.
Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie układu urbanistycznego miasta Nowe Miasteczko wpisanego do rejestru zabytków pod nr 87 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16 kwietnia 1958 r.
Wpisany do rejestru układ urbanistyczny podlega ochronie i opiece bez względu na stan zachowania, w myśl przepisu art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). Zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami „podejmowanie działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru„ wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji administracyjnej.
Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja obejmuje chroniony prawem teren historycznego miasta, ww. inwestycja wymagała pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W celu ochrony zabytku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z art. 36 ust. 3 ustalono warunek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych. Badania te zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 5 wymagają uzyskania pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ze względu na konieczność właściwego prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w sentencji określono warunki ważności decyzji.
Wobec powyższego na podstawie art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p. 1,
art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.
Informuję, że:
1. Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmienić
je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót określonych
w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia
lub zniszczenia zabytku.
2. Stosownie do § 5 ust. 1 p. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dn. 9 czerwca 2004 r. (Dz. U.
z 2004 r., Nr 150, poz.1579) informuję, że pozwolenie może być cofnięte lub zmienione
w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robót, badań, innych działań.
3. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Otrzymują:
1. Pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o. o. – Pan Jerzy Konecki, Energetyka Poznańska Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych ENERGOBUD Leszno Sp. z o. o. , ul. Prosta 13, 65-783 w Zielonej Górze
W załączeniu 1 egz. proj. budowlanego.
2. Gmina Nowe Miasteczko, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko
Do wiadomości:
3. Starostwo Powiatowe, ul. Moniuszki 3b, 67-100 Nowa Sól
a/a (3414,4227)
D(ZN)-36.1.11
Opracowała: M. Lisiecka, 02.07.2010 r.

DOKONANO ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
w wysokości 17 zł w dniu 28.05.2010 r.
W KASIE URZĘDU MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE
NA RACHUNEK NR 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190
ZA POKWITOWANIEM NR 70 KP 1 KWIT 26

Małgorzata Lisiecka
Starszy inst. ochrony zabytków
pieczęć urzędowa podpis osoby dokonującej adnotacji
imię, nazwisko, stanowisko służbowe

DOKONANO ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ
w wysokości 82 zł w dniu 24.06.2010 r.
NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU MIASTA
W ZIELONEJ GÓRZE
NR 37 1020 5402 0000 0102 0027 9190

Małgorzata Lisiecka
Starszy inst. ochrony zabytków
pieczęć urzędowa podpis osoby dokonującej adnotacji
imię, nazwisko, stanowisko służbowe


Leave a Reply

Skip to content