Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

BFA.210.4.2012 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 04.10.2012 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 146455
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Główne obowiązki:
– prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
– prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz wydawanie nakazów konserwatorskich;
– dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
Warunki pracy:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca administracyjno – biurowa,
– praca w terenie – praca na wysokości,
– stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Wymagania niezbędne:

– znajomość ustawy dotyczącej ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
– znajomość prawa budowlanego;
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
– umiejętność interpretacji przepisów;
– umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

– dobra organizacja pracy;
– umiejętność pracy w zespole;
– kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys;
– list motywacyjny;
– kopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 16.10.2012 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone w terminie 30 dni
od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_146455.pdf

Skip to content