Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

BFA.210.3.2015 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 15.09.2015 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora ochrony zabytków
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 173114
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;

– prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

– dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;

– ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
    – praca administracyjno – biurowa,
    – praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
    – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
    – narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,   
    – budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność
  z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 23.09.2015 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_173114.pdf

Skip to content