Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów na stanowisko:

BFA.210.2.2015 [1]                                                                            Zielona Góra, dnia 03.07.2015 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Budżetu, Finansów i Administracji

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 170921

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Urzędu,
 • przyjmowanie interesantów i kierowanie ich do właściwych stanowisk merytorycznych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowanie i ekspedycja poczty,
 • prowadzenie rejestrów decyzji, postanowień, nakazów i zaświadczeń, skarg i odwołań, opinii,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzania kontroli w obiektach zabytkowych oraz rejestru przeprowadzonych kontroli,
 • obsługa urządzeń biurowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– stres związany z częstymi kontaktami z interesantami,
– reprezentowanie Urzędu,
– praca administracyjno – biurowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: Minimum średnie, preferowane w zakresie administracji.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, dokładność i systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • staż pracy na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/ kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 08.07.2015 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:
„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Referent ds. obsługi sekretariatu – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie poinformowani o jej terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
w terminie 30 dni od zakończenia postępowania. Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Ogłoszenie do pobrania: oferta_pracy_170921.pdf

Rozstrzygnięcie konkursu: wynik_naboru_170921.pdf

Skip to content