Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

LUBUSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra, tel. (0-68) 324-74-11, fax. (0-68) 325-37-45, sekretariat.zgora@lwkz.pl

BFA.210.1.2016 [1]

Zielona Góra, dnia 06.04.2016 r.

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków
ds. inspekcji zabytków nieruchomych
w Wydziale Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Nr ogłoszenia w BIP KPRM: 179701
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
– prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
– dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
– ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
Warunki pracy
• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca administracyjno – biurowa,
– praca w terenie – praca na wysokości powyżej 3 metrów,
– stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
– budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy).
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe z zakresu historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa, zabytkoznawstwa, konserwacji i restauracji dzieł sztuki, architektury, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, kształtowania terenów zieleni, archeologii.
pozostałe wymagania niezbędne:
 znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 znajomość prawa budowlanego;
 znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 umiejętność interpretacji przepisów;
 umiejętność biegłej obsługi komputera.
Wymagania dodatkowe:
 dobra organizacja pracy;
 umiejętność pracy w zespole;
 kreatywność;
 prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys i list motywacyjny;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie poświadczone za zgodność
z oryginałem;
– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
– kopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem;
Inne dokumenty i oświadczenia:
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
– kopia prawa jazdy kat. B w przypadku jego posiadania.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą do dnia 20.04.2016 r. (o przyjęciu dokumentów decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. M. Kopernika 1
65 – 063 Zielona Góra

z dopiskiem:

„Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej.
Inspektor ochrony zabytków – zastępstwo”

Dodatkowe informacje.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia muszą być potwierdzone własnoręcznym podpisem. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: (68) 324-73-90 wew. 33.

Rozstrzygniecie konkursu:

 userfiles/informacja_wynik_naboru.pdf

Skip to content